กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลา กิจกรรม
กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 ฝ่าย/ภาควิชาฝสาขาวิชา จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สิงหาคม 2554 คณะจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
กันยายน 2555 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พฤศจิการยน 2554 คณะฯส่ง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธันวาคม 2554 นำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ธันวาคม 2554 นำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ธันวาคม 2554 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*