คณะกรรมการประจำคณะ

bannerAdmin-2

nipat

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 phuansak

นายพวนศักดิ์ หงส์ทวี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

wuttipong

ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

autsadawut

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

natenapit

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.มรกต พุทธกาล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

chutima2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ

singto

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

หัวหน้าภาควิชาเคมี

กรรมการ

Suttawan

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

คณาจารย์ประจำ

surarit

ดร.สุรฤทธิ์  ปี่เพราะ

คณาจารย์ประจำ

 singto

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

คณาจารย์ประจำ

 wanna

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์

คณาจารย์ประจำ

Thapanee_sci

นางฐาปณี บุณยเกียรติ

เลขานุการ

poonsri

นางสาวพูนศรี สินศิริวัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*