คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4196, 4139, 4140, 4172
Web site : http://www.electron.rmutphysics.com/math

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

kotmaster2@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
(ช่วยราชการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 

wsarun@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

oan_51@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
ผศ.แน่งน้อย ทรงกำพล
อาจารย์นนธิยา มากะเต
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์อมราภรณ์ เส็งพานิชย์
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 

nok1533@hotmail.com

หัวหน้างานหลักสูตร 

อาจารย์กุลประภา ศรีหมุด
วท.ม.(คณิตศาสตร์)

kulprapa_s@hotmail.com

อาจารย์โอม สถิตยนาค
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 

oam_st@hotmail.com

หัวหน้างานทะเบียน 

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
วท.ม.(คณิตศาสตร์)

 

pui555_9@hotmail.com

อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
อาจารย์มงคล ทาทอง
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา
วท.บ.(คณิตศาสตร์)

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางวารุณี คำภีระ

e-mail : nee_note@yahoo.com

Print Friendly