ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1 ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Download
2 ใบคำร้องทั่วไป Download
3 ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว Download
4 ใบคำร้องขออนุญาตสอบ Download
5 แบบขอลงทะเบียน / ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า Download
6 แบบเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน Download
7 แบบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน Download
8 แบบขอลงทะเบียนเรียน เน้น (Regrade) Download
9 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับนักศึกษา) Download
10 แบบขอลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีค่าระดับคะแนน F Download
11 แบบขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา Download
12 แบบลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา Download
13 แบบเปิดรายวิชาประจำปี ภาคการศึกษา Download
14 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป Download
15 แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.) Download
16 แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช. Download
1 แบบส่งเกรดเพิ่มเติม Download
2 แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน) Download
1 แบบขอเอกสารการศึกษา Download
2 แบบขอสำเร็จการศึกษา Download
3 แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
4 รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี Download
1 ข้อบังคับ ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2550 รายละเอียด
2 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 รายละเอียด
3 ข้อบังคับ สหกิจ พ.ศ. 2550 รายละเอียด
4 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากผลการศึกษา รายละเอียด
5  การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รายละเอียด
6 การเทียบโอน รายละเอียด
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 รายละเอียด
8 พรก.ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง รายละเอียด
9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียด
10 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. ปีเข้า 2551 2552 ภาคปกติ)
11 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (ฉบับเก่า) รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. ปีเข้า 2548 2549 2550 ภาคปกติ)
12 อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. ปีเข้า 2551 2552 ภาคสมทบ)
13 อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ฉบับเก่า) รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. ปีเข้า 2548 2549 2550 ภาคสมทบ)
14 อัตราการเก็บค่าบำรุงรักษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. ปีเข้า 2551 2552 ภาคสมทบ)
15 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ.นานาชาติ ปีเข้า 2551 2552)
16 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ(ฉบับเก่า) รายละเอียด
(เฉพาะน.ศ. นานาชาติ ปีเข้า 2548 2549 2550)
17 หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร รายละเอียด
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*