ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi Pathum Thani 12110

ประชาสัมพันธ์       02 549 4150
โทรสาร                  02 549 4119

ติดต่อเกี่ยวกับนักศึกษา

– งานทะเบียนการศึกษาและวัดผล  ห้อง ST1-104 ชั้น 1 02 549 4156

– งานบัณฑิตศึกษา  ห้อง ST1-104 ชั้น 1 02 549 4156

– งานพัฒนาหลักสูตร  ห้อง ST1-105 ชั้น 1 02 549 4159

– งานกิจกรรมนักศึกษา ห้อง ST1-102 ชั้น 1  02 549 4155

– งานแนะแนวการศึกษา (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )  ห้อง ST1-109 ชั้น 1

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
map-V2
คณบดี ชั้น 2 02 5494141
เลขาคณบดี ชั้น 2 02 5494149
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 1 02 5494143
- งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 02 5494156
- งานพัฒนาหลักสูตร ชั้น 1 02 5494159
- งานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 02 5494164
- งานสหกิจศึกษา ชั้น 2 02 5494169
- งานประกันคุณภาพ ชั้น 1 02 5494157
- งานบริการวิชาการ ชั้น 1 02 5494157
- งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 02 5494156
- งานห้องสมุด ชั้น 4 02 5494176
- งานสารสนเทศ ชั้น 4 02 5494176
- งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 02 5494151
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 02 5494150
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 02 5494145
- งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 02 5494155
- งานศิลปวัฒนธรรรม ชั้น 1 02 5494155
- งานวินัยและจริยธรรม ชั้น 1 02 5494155
- งานกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 02 5494155
งานแนะแนว (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. ) ห้อง ST1 109 ชั้น 1
ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชั้น 2 0 2549 4142
- สำนักงานคณบดี ชั้น 2 0 2549 4144
- งานแผนงานและโครงการ ชั้น 2 0 2549 4153
- งานบุคลากร ชั้น 2 0 2549 4154
- งานพัสดุ ชั้น 2 0 2549 4160
- งานสารบรรณ ชั้น 2 0 2549 4152
- งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 0 2549 4163
- งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 02 5494150
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 02 5494171
ศูนย์เครื่องมือ อาคารสถาบันวิจัยเคมี 02 5493538
รปภ. 02 5494191


กรุณาใส่ชื่อของคุณ (ต้องการ)

กรุณาใส่อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*