ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
463 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
567 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
477 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
825 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
463 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
513 Downloads
Details...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
536 Downloads
Details...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
711 Downloads
Details...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
516 Downloads
Details...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
541 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*