ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
462 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
564 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
472 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
814 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
459 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
512 Downloads
Details...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
535 Downloads
Details...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
705 Downloads
Details...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
514 Downloads
Details...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
534 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*