ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
452 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
553 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
452 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
772 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
444 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
497 Downloads
Details...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
524 Downloads
Details...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
683 Downloads
Details...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
507 Downloads
Details...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
518 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*