ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
439 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
543 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
441 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
750 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
434 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
489 Downloads
Details...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
515 Downloads
Details...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
661 Downloads
Details...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
493 Downloads
Details...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
501 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*