ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/

chutima2015 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาเอก (สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
E-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com
โทรศัพท์หัวหน้าภาควิชา 0 2549 4199
โทรศัพท์ธุรการภาควิชา 0 2549 4152, 4167
website http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/

ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

wanna หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ – สกุล ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
E-mail wanna_sriprad@hotmail.com

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

DSC_0448 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
E-mail suthap@rmutt.ac.th

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

uraiwan หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
คุณวุฒิ Ph.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail uraiwan.inyaem@gmail.com

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

DSC_0252 หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ – สกุล ดร.วิยดา คำเอม
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
E-mail wk.wiyada@rmutt.ac.th

 

Print Friendly, PDF & Email