สรุปผลอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ หน่วยงาน วัน เดือน ปี
1.เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาวิชาการ 4 มิ.ย.
2.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารฯ
หลักสูตรนักบริหารทีมงาน
กบค.
มทร.ธัญบุรี
5-7 ส.ค.
3.เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ Determination Course of FreshwaterandTerrestrial Cyanobacteria 11-21  ส.ค.
4.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2556 สวพ 31 ต.ค.
-1 ก.ย
5.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สพศ. 19-21 ก.ย.
6.เข้าร่วมประชุมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรี่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การวิชาชีพ สกอ. 27 ก.ย.
7. เข้าร่วมอบรมมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สพศ 2 ก.พ. 55
8.เข้าร่วมบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
27 ก.พ.-9 มี.ค.55
9.เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2012 แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 4 เม.ย.55
10.เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช.ภายใต้หัวข้อ  “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 28 เม.ย.55

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*