หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

หลักสูตร download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาวิชาชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

Print Friendly, PDF & Email