หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

bigdataทำมัยต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล?
ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นระบบสารสนเทสที่ใหย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มนุษย์เคยมีมา ซึ่งมีผลต่อทุกสาขาอาชีพและทุก ๆ กิจกรรม ด้วยเหตุผลนี้เองจำนวนข้อมูลที่ถูกผลิตจากทั่วโลกได้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล และวทิยาการข้อมูลและสารสนเทศสาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยการข้อมูลและสารสนเทศคืออะไร?
คื่อหลักสูตรที่ต้องการผลิตมหาบัญฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความชำนาญ ในการสร้างและประยุกต์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือเพื่อประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคืออะไร? 
“DATA Scientist” หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นหนึ่งในตำแหน่งงานเกิดใหม่ที่มาแรง และกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ
ตำแหน่งงานนี้ทำหน้าที่หลักคือการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ
2 นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
3 นักวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ
4 ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5 ผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
6 ผู้บริหารด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
7 นักวิจัย นักสถิติ และนักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควร
2 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
4 สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือวิชาชีพ และมีผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 ท่านให้การรับรอง และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

————————————————————————————————————

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Data and Information Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Data and Information Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Sc. (Data and Information Science)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

1. แผน ก ศึกษาโดยเน้นการทำวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้
แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต
แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต

2. แผน ข ศึกษาโดยเน้นงานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก      15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต

วัน-เวลาในดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตร 2 ปี รวามค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 160,000 บาท

การสนับสนุน
- มีทุนการศึกษาสำหรับหารทำวิจัย
- ศึกษาดูงาน ทำวิจัย ต่างประเทศ
- ฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูล
สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ 085-699-4615
Email: n_pinpathomrat@rmutt.ac.th

ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ 081-562-4876
Email: nipat_j@rmutt.ac.th

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน 081-499-9435
Email: anucha_t@rmutt.ac.th

โทร: 02-549-4164  แฟกซ์: 02-549-4264

bigdata

Print Friendly, PDF & Email