เอกสารดาวน์โหลด งานแผนงานและโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562

กำหนดส่ง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562477.1 KiB112

งบประมาณประจำปี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือประมาณการรายรับ ปี 25634.2 MiB11
คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 งบดำเนินงาน4.9 MiB14
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563218.1 KiB29
แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์46.5 KiB40

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB31
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB57
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB63
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB81
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB91

งบประมาณประจำปี 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256134.2 KiB52


Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*