เอกสารดาวน์โหลด งานแผนงานและโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562

กำหนดส่ง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562477.1 KiB112

งบประมาณประจำปี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563218.1 KiB29
คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 งบดำเนินงาน4.9 MiB14
คู่มือประมาณการรายรับ ปี 25634.2 MiB11
แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์46.5 KiB39

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB91
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB57
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB80
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB31
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB63

งบประมาณประจำปี 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256134.2 KiB52


Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*