แบบรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา  2556                

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ วันเดือนปีที่ดำเนินการ นำมาใช้กับการเรียนการสอน นำมาใช้กับการวิจัย
1. โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 28 มิถุนายน 2556 ชื่อวิชา พลังงานทางเลือกภาคเรียนที่1/2556รายละเอียดการบูรณาการนำกระบวนการสาธิตและทดลองตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการฯ มาใช้กับการเรียนการสอนโดยแทรกในบทเรียนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์และการประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์นอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียน

 

 

 

ชื่องานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบแห้งหรือการใช้งานด้านอื่นๆรายละเอียดการบูรณาการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา มาดำเนินการต่อยอดงานวิจัย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแก่ชาวบ้าน 29 – 30มิถุนายน 2556 ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2556รายละเอียดการบูรณาการนำนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในโครงการดังกล่าว และนอกจากนี้อาจารย์เจ้าของโครงการได้นำความรู้จากการจัดบริการวิชาการ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น -
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 2 และ 4 กรกฎาคม 2556 ชื่อวิชา เคมีในชีวิตประจำวันภาคเรียนที่2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำความรู้จากการบริการทางวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันไปใช้พัฒนาการสอนในรายวิชา

โดยเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สัญลักษณ์อันตรายและการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมถึงการนำสารสกัดจากสมุนไพรผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่เหลว แชมพู ยากันยุง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามากขึ้น

-
4. โครงการการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ภาคเรียนที่ 2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำเนื้อหาในการอบรมมาใช้กับการเรียนการสอน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 และได้ยกตัวอย่าง case study จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และสามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมกับ การวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง  ชื่องานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี”รายละเอียดการบูรณาการผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในการอบรมเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่องานวิจัยในชั้นเรียนพบว่าปัญหาของครูคือ ส่วนใหญ่คือการใช้เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งส่งผลให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปได้ช้า ด้วยเหตุนี้ อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร วิทยากรผู้ให้การอบรมจึงได้นำผลการการบริการวิชาการนี้มาต่อยอดทำงานวิจัย 1 เรื่องซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557
5. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน สหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ชื่อวิชา ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำนักศึกษาในรายวิชาไปสาธิตการผลิตสารปรับปรุงดินชีวภาพขี้แดดนาเกลือให้กับชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการฯ และให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งจากนาเกลือมาใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ชื่องานวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีทางชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”รายละเอียดการบูรณาการนำความรู้ที่ได้จากบริการวิชาการมาสร้างงานวิจัย โดยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการเพิ่มมูลค่าในชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ชื่อวิชา วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่ 2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำมาบูรณาการด้านการเรียนการสอน โดยนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นําความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาดังกล่าว มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยสอน ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบเว็บไซด์สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3   ต.โคกขาม อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  แบบยั่งยืนรายละเอียดการบูรณาการนำความรู้ที่ได้จากบริการวิชาการมาสร้างงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาระบบเว็บไซด์สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3  ต.โคกขาม     อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  แบบยั่งยืน
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”
2 มีนาคม 2557 ชื่อวิชา ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติภาคเรียนที่2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมบริการวิชาการกับชุมชนใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิต ประจำวันสู่ชุมชน”ที่เทศบาลธัญบุรี ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมเป็นวิทยากรในการทดสอบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ในพืชผักและผลไม้ รวมถึงการทดสอบสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดทำรายงานสรุปสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารตกค้างที่พบในพืช ผัก ผลไม้ที่นำมาทดสอบ

-
7. โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครแบบยั่งยืน 22-23มิถุนายน 2556 ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2/2556รายละเอียดการบูรณาการนำเนื้อหาในการอบรมมาใช้กับการเรียนการสอน และได้ยกตัวอย่าง case study จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหา ชื่องานวิจัย เรื่องวิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัวรายละเอียดการบูรณาการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ CAI จากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAIกับการสอนปกติ ไปใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการ ในโครงการบริการวิชาการ ซึ่งเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยการนำตัวแบบทางคณิตศาสตร์ไปช่วยในการคำนวณต้นทุน กำไร และช่วยในการวางแผนทำธุรกิจของชุมชนและหลังจากที่ได้ดำเนินการโครงการบริบการวิชาการแล้วสาขาวิชาได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวแบบไปต่อยอดในการทำงานวิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงานวิจัยงบรายได้ประจำปี 2557

 

 

Print Friendly, PDF & Email