«

»

มิ.ย.
02

บรรยากาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และการเขียนโปรแกรม Mobile Application

DSC_00032อาจารย์จตุรพิธ เกาะแก้ว อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ การประกวดภาพยนตร์สั้น และการประกวดการเขียนโปรแกรม Mobile Application เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อผู้ผ่านรอบตัดสิน
1. นาย ศาสนพงษ์ พิกุลศรี
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา : http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/26514

Print Friendly, PDF & Email