«

»

มิ.ย.
09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะลดใช้พลังงานสู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

1.  ปิดระบบปรับอากาศและไฟฟ้าสำหรับห้องที่ไม่มีการใช้งาน

2.  ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านดูแลกำกับการปิดแอร์ปิดไฟเมื่อเวลาสอนเสร็จทุกครั้ง

3.  ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตช์ไฟ สวิตช์เครื่องปรับอากาศ (ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที)

4.  ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น (ตั้งการจอดลิฟต์ตามชั้นที่กำหนด)

5.  โปรแกรมให้ลิฟต์จอดชั้นเว้นชั้น หรือเฉพาะบางชั้น หรือจอดเฉพาะชั้นคู่ ชั้นคี่

6.  ปรับ Thermostat ให้ ตั้งไว้ที่ 25 °C และปิดฝาครอบ Thermostat ในห้องเรียนป้องกันนักศึกษาปรับ

7.  ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ทุก 1-3 เดือน

8.  ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน

9.  ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร

10.  มีพนักงานเดินปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานอื่นๆ ตามตารางเวลา เช่น เมื่อไม่มีการใช้งาน
และ หลังเลิกงาน

11.  ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Standby Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที

12.  Printer 1 เครื่องให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 เครื่อง

13.  ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 5 นาที

14.  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อไม่มีการใช้งาน เช่น เวลาพักกลางวัน

15.  ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานที่จำเป็นและใช้กระดาษReused

16.  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

18.  จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง

19.  มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

20.  ประกวดคำขวัญประหยัดพลังงาน เขียนข้อความ คำขวัญ เพื่อกระตุ้นการลดการใช้พลังงานในองค์กร

21.  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นความเคยชิน

22.  จัดให้มีเสียงตามสาย กำชับในเรื่องการประหยัดพลังงานทุกวัน

Reduce energy
Reduce energy
Reduceenergy2014.pdf
161.1 KiB
264 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email
ENERGY
ENERGY
ENERGY.pdf
91.2 KiB
248 Downloads
Details...