«

»

มิ.ย.
09

ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะฯ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมีการมอบรางวัลการประกวดพื้นที่กิจกรรม 5 ส. ของคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21563

พิธีมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

                        ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด 5ส   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ  หอประชุมวิทยบงกช โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.  ประเภทห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ ได้แก่ ชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง SC 1506 สาขาวิชาชีววิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ห้องสำนักงานคณบดี  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ งานสหกิจศึกษา และห้อง SC 1702 สาขาวิชาฟิสิกส์

2. ประเภทห้องเรียน ได้แก่  ชนะเลิศ ห้อง SC1701 สาขาวิชาฟิสิกส์  รองชนะเลิศอันดับ 1    ห้อง SC1801 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ ห้อง SC1904 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

3. ประเภทห้องปฏิบัติการ ได้แก่  ชนะเลิศ ห้อง SC1408 สาขาวิชาชีววิทยารองชนะเลิศอันดับ 1ห้อง SC1814 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ห้อง SC1706 สาขาวิชาฟิสิกส์รองชนะเลิศอันดับ 2   ห้อง SC1905 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Print Friendly, PDF & Email