«

»

มิ.ย.
08

ผลการดำเนินงานกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖

             โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญา จำนวน ๔ โครงการ (สโมสรนักศึกษา) ดำเนินการโดยระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอน ๑ โครงการ ทั้งนี้มีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ ได้แก่

(๑)     ส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐

(๒)     ส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สโมสรนักศึกษา         คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๕

(๓)     ส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                               คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐

(๔)     ส่วนของการบูรณาการการเรียนการสอน                          คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๔

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้

(๑)    สถานที่สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมยังไม่เอื้ออำนวย อาจเป็นผลมาจากสภาพของภูมิอากาศ เนื่องจากช่วงที่จัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน นอกจากนี้เนื่องจากห้องประชุมที่รองรับจำนวนของนักศึกษาจำนวนมาก เช่น ห้องประชุมรินลอุบล ปิดซ่อมปรับปรุงส่งผลให้การดำเนินการในส่วนคณะไม่สะดวก เป็นต้น

(๒)    การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดโครงการด้านบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชายังมีไม่มากนัก อาจเนื่องจากระเบียบเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้

(๑)     ปรับปรุงรูปแบบของการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เช่น วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมจิตอาสา วัฒนธรรมการไหว้และมีสัมมาคารวะ

(๒)     ควรส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้เพิ่มขึ้นครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา

(๓)     ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

(๔)     ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก

Print Friendly, PDF & Email