«

»

มิ.ย.
27

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

physic_16สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ชมชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.วานิช โสภาสพ
อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ ดร.วรนุศย์ ทองพูล
เป็นวิทยากร

นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้ร่วมกันติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร
::ภาพและข้อมูลจากสาขาวิชาฟิสิกส์:: http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1246

Print Friendly, PDF & Email