«

»

ก.ค.
07

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

comsci20140705_02สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างัวนที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบสติกเกอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration ติดลงบนเสื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21982

Print Friendly, PDF & Email