«

»

ก.ค.
08

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

KM20140704_12

KM ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22085

Print Friendly, PDF & Email