«

»

ก.ค.
27

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

Inventioncontest2014เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ตัวอย่างปกหน้า25.6 KiB517
2. ตัวอย่างปกใน20.4 KiB314
3. ประวัติย่อของคณะผู้จัดทำโครงงาน28.3 KiB406
4. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน กลุ่มคอมพิวเตอร์15.8 KiB555
5. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์16.0 KiB820
กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม153.1 KiB679
เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม329.4 KiB6995
แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม417.6 KiB408


กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งได้ 4 ทาง ดังนี้
- ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2549 4119
- ส่งทาง e-mail : openhouse.rt@gmail.com
- ส่งผ่านทางไปรษณีย์

ที่อยู่ อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต. คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

2) กรุณาส่งรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด 16 จำนวน 5 ชุด ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ 4 สิงหาคม 2557

3) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.rmutt.ac.th หรือ http://www.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0 2549 4156-8

กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 8  สิงหาคม  2557

09.00 – 12.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        จัดแสดงผลงาน

9  สิงหาคม  2557

09.00 น. เป็นต้นไป       คณะกรรมการตัดสินการประกวด

16.00                               มอบรางวัล

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี)

2. เป็นโครงงานจาก 6 กลุ่ม ดังนี้

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2.2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์
2.3 กลุ่มคณิตศาสตร์
2.4 กลุ่มคอมพิวเตอร์
2.5 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์
2.6 กลุ่มมัลติมีเดีย  (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชั่น, แอพพลิเคชั่น ฯลฯ)
2.7 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด

ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน  และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้เพียงกลุ่มเดียว

 

4. วิธีการดำเนินการแข่งขัน

4.1  ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์  www.sci.rmutt.ac.th  และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด
ภายในวันศุกร์ที่ 1  สิงหาคม  2557  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยสามารถส่งได้  3  ทาง  ดังนี้

- ส่งด้วยตนเอง  ณ  งานทะเบียนและวัดผล  (ชั้น 1)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ส่งทางโทรสาร  หมายเลข  0 2549 4119

- ส่งทาง e-mail : openhouse.rt@gmail.com

- ส่งผ่านทางไปรษณีย์

ที่อยู่   อาจารย์วาสนา ทองกำแหง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต. คลองหก   อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี    12110

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.rmutt.ac.th หรือ  http://www.rmutt.ac.th  หรือ โทร. 0 2549 4156-8

Print Friendly, PDF & Email