«

»

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ Kobe University ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน พ.ศ.2557

NFRI

 ภาพการลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22101

Print Friendly, PDF & Email