«

»

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

view_resizing_imagesจากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์จากการทำนาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่งทำให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกทำลายด้วยการนำพันธุ์ไม้อย่างต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นตาตุ่ม มาปลูกทดแทน

นอกจากนี้ นายสมพล มีพ่วง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ยังคิดหาวิธีที่จะทำให้ป่าชายเลนเจริญเติบโตได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการ นำเอาเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma ssp. มาใช้ในการชักนำการเจริญเติบโตของต้นไม้ป่าชายเลน คือ ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นแสมทะเล

นายสมพลเปิดเผยถึงการศึกษาว่า เป็นการนำเอา Trichoderma ssp. มาผสมกับดินเลนทั้งในแบบสูตรน้ำและสูตรที่ใส่เชื้อราที่ต้นโดยตรง แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าเชื้อรานี้มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นโกงกางใบเล็กและต้นแสมทะเลได้ดีกว่าต้นที่ไม่ใส่เชื้อหรือไม่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ฟื้นฟูป่าชายเลนให้สมบูรณ์ดังเดิม เพื่อส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรวมอยู่ในสภาวะสม ดุลธรรมชาติ และสามารถลดปัญหาโลกร้อนได้

ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ปลูกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma ssp. ในโรงเพาะกล้าไม้โกงกางและแสมทะเลกับสูตรหัวเชื้อ 3 สูตรด้วยกัน คือ สูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์ T.viride สูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์ T.hazianum และสูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์ T.hamatum พบว่า ไม่ว่าจะเป็นกล้าไม้โกงกางใบเล็ก ใบใหญ่ หรือกล้าไม้แสมทะเล ต่างเติบโตได้ดีกับสูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์ T.viride อัตราเฉลี่ยความสูงของโกงกางใบเล็กเท่ากับ 54.60 ซม. โกงกางใบใหญ่เท่ากับ 79.65 ซม. และไม้แสมเท่ากับ 55.57 ซม.

นายสมพลกล่าวว่า สูตรที่ใช้ในการทดลองจะทำ 2 สูตร คือ สูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์จากเมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ คือ 1.ต้มน้ำให้เดือด ใส่เมล็ดข้าวฟ่างที่แช่น้ำนาน 12 ชั่วโมงลงไปต้มจนเปลือกเริ่มแตก กรองเมล็ดให้สะเด็ดน้ำ ทิ้งไว้สักครู่แล้วบรรจุใส่ขวดดูแรน 2.นำเมล็ดข้าวฟ่างไปนึ่งฆ่า เชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางทิ้งไว้ให้เย็น 3.สุ่มเชื้อราปฏิปักษ์ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 7 วัน จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ T.hazianum, T.viride และ T.hamatum วางบนผิวหน้าเมล็ดข้าวฟ่าง บ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดนาน 7 วัน สำหรับใช้ในการต่อเชื้อราปฏิปักษ์จากวัสดุเหลือใช้ขี้เลื่อยต่อไป

ส่วนสูตรหัวเชื้อราปฏิปักษ์จากวัสดุเหลือใช้ขี้เลื่อยมีขั้นตอนดังนี้

1.นำขี้เลื่อย (50 กรัม) ปูนขาว (1.25 กรัม) คลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำปริมาตร 80 มิลลิกรัม บรรจุถุงพลาสติกพร้อมใส่คอขวด และอุดจุกปิดด้วยกระดาษ รัดด้วยหนังยางให้แน่น จากน้ำไปฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที วางทิ้งไว้ให้เย็น 2.นำหัวเชื้อ ราปฏิปักษ์จากเมล็ดข้าวฟ่างใส่ลงไปในก้อนหัวเชื้อ จำนวน 10-20 เมล็ดต่อถุง ในสภาพที่ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อ ปิดฝาถุงขี้เลื่อยให้เรียบร้อย นำไปวางเรียงบนโต๊ะหรือชั้นที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70% เรียบร้อยแล้ว 3.บ่มที่อุณหภูมิห้องทุกๆ 3 วัน เขย่าก้อนขี้เลื่อยเพื่อคลุกเคล้าให้เชื้อราปฏิปักษ์ที่อยู่ด้านบนให้ผสมกับขี้เลื่อยในถุงอย่างทั่วถึง จากนั้นบ่มหัวเชื้อราปฏิปักษ์นาน 14 วัน สำหรับนำไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ต่อไป ซึ่งโครงการนี้มี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หากผู้ใดสนใจหรือมีข้อสงสัย

C-110707008015-1C-110707008015-2

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*