«

»

ส.ค.
25

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

IT20140824_12สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อครูบาอาจารย์ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23401

Print Friendly, PDF & Email