«

»

ก.ย.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์

ITE20140923_14ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Project Program) จำนวน 12 คน วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 3 ตุลาคม  2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24117

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาษาและศิลปวัฒนธรรมกันระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน
2. เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Institute of Technical Education College East (ITE) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาของทั้งสองประเทศ

Print Friendly, PDF & Email