«

»

ก.ย.
27

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนอุดมวิทยา

sci20140926คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดอ่างทอง วันที่ 26 กันยายน 2557
ภาพโครงการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24315

Print Friendly, PDF & Email