«

»

ก.ค.
26

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

SONY DSCคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อเรื่อง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน และสภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8813

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*