«

»

พ.ย.
20

โครงการอบรมโปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

20141116_08สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และศิษย์เก่าของสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยมีวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป 2-06  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24739

Print Friendly, PDF & Email