«

»

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

20141123_Physic_07สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในองค์กร ที่มีชื่อว่า Six Sigma เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24921

Print Friendly, PDF & Email