«

»

ก.พ.
02

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150202sci_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25932

 
20150204KM_12บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT,KM) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25998

Print Friendly, PDF & Email