«

»

ก.พ.
05

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20150204sci_18บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดียร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญุบุรี

ภาพการอบรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26014

Print Friendly, PDF & Email