«

»

ก.พ.
10

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email