«

»

ก.พ.
16

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

20150212sci_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ เขียนตำรา/หนังสือ อย่างไร เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิวล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26128

Print Friendly, PDF & Email