«

»

ก.พ.
16

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

20150213coopงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยัี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.อารี ทองฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26122

Print Friendly, PDF & Email