«

»

ก.พ.
16

โครงการ SCIENCE NIGHT

20150215scinight_05สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ SCIENCE NIGHT เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้ชื่องาน “Everlasting Love Post Valentine’s Day” ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26177

Print Friendly, PDF & Email