«

»

ส.ค.
19

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

OLYMPUS DIGITAL CAMERAตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจุดประกายความคิดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นการส้รางขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท เรื่อง ศึกษาสมบัติของเส้นใยน้ำผึ้งนาโนที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต โดยนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ได้แก่ นางสาวสุมทรี นาคแท้ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายศุภพสิษฐ์ โลหะ เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมีดร.นริศร์ บาลทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์อันชัญ หมวกงาม

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดความเผ็ดของพริก โดยนักศึกษาภาึควิชาเคมี ได้แก่ นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก เป็นหัวหน้าโครงการ และนางสาวสุทธิดา สากลวารี เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ปรีชา มันสลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เรื่อง การศึกษาวัสดุที่เหมาะสำหรับเพาะเห็ดนางรมและเห็ดภูฐาน โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุขใจ เป็นหัวหน้าโครงการ นางสาววาสนา อยู่มั่น นางสาวอุนิตย์ ผาจันทร์ และนางสาววิสาพัชร์ ศรีนาค เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9439

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*