«

»

ส.ค.
23

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
(เนื่องจากไม่มีรถมหาวิทยาลัย จึงขอให้ท่านเดินทางไปเอง)

Print Friendly