«

»

มี.ค.
19

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia.

20150318UII_09ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่อง “Mobile Application for Face and Building Recognition with Augmented Reality Technology in Case Study of RMUTT” และได้นำเสนอผลงานกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 โดยมีการจัดพิธีมอบในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26544

Print Friendly, PDF & Email