«

»

มิ.ย.
23

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kustด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน    บริการ     ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง   จำนวน  1  อัตรา    ค่าตอบแทน    13,800  บาท

การรับสมัคร วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม  2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินวันที่  21 กรกฎาคม  2558  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
87.7 KiB
243 Downloads
Details...

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email