«

»

มิ.ย.
24

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

201506023sci_03อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29095

Print Friendly, PDF & Email