«

»

ก.ย.
01

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิจัย

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 เคลือบฟิล์มบางนาโนไททาเนียมไดออกไซด์” ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011)” ระหว่าง 26-30 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*