«

»

ก.ย.
01

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
ราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ.ชีววิทยา หรือ หรือเทียบเท่า

2.  มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน

4.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft Word, Excel

5.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา   2  ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน   2  ฉบับ

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   2  ฉบับ

4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว    2  รูป

5.  ใบรับรองแพทย์   พร้อมสำเนา รวม    2  ฉบับ

6.  สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  2  ฉบับ

7.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)   2  ฉบับ

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากร ชั้น  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี    โทร. 0 2549 4154

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 – 23 กันยายน 2554  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 23  กันยายน 2554   เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ วันที่ 26  กันยายน 2554

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1  ตุลาคม 2554

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*