«

»

ธ.ค.
21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

kust

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
————————————————-

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์)
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2 มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3 มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5 มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และ MySQL ได้ และมีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
6 มีความรู้ความเข้าใจสามารถซ่อมหรือแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเบื้องต้นได้
7 สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
8 มีความรู้และสามารถจัดทำเว็บไซต์ได้
9 ถ้ามีประสบการณ์การทำงานและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ เช่น Mathtype, LaTex, SPSS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10 ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2549 4154

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 27 มกราคม 2559

Print Friendly, PDF & Email