«

»

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570

Print Friendly, PDF & Email