«

»

ม.ค.
28

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kustประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (129.5 KiB, 212 downloads)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน          กลุ่มเทคนิค
ตำแหน่ง          เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

2.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
2.1  งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ
2.2  จัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3  จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสำหรับวิศวกร เคมีอื่นๆ และวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.4  ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

อัตราว่าง         จำนวน 1  อัตรา

ค่าตอบแทน      13,800  บาท

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระยะเวลาการจ้าง    วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154 เวลา 8.30 – 15.00 น.

 

Print Friendly, PDF & Email