«

»

ก.พ.
17

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160217-13HR

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (118.8 KiB, 149 downloads)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศ  ลงวันที่  19 มกราคม 2559  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2559   นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข)  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  1 ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร
1.ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559  09.00 – 11.00 น.ณ  ST 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
คณะกรรมการ ฯ   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ผ่าน www.sci.rmutt.ac.th

ง) กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร

1.) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ2.)  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่นการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสะสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

ประเมินโดยการ  สอบสัมภาษณ์

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559เวลา  10.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2559

จ)      ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง        สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้า    หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์          โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
 2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
 1. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ  ดังนี้
  4.1    ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
  4.2  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาทีแต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
  4.3  ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
  4.4  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
  4.5  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30  นาที   จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  4.6  ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
  4.7  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่กำหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
  4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
  4.9   เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
  4.10  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
  4.11  แบบทดสอบ  กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
  4.12  เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที  และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
  4.13  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระทำการใด ๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
  4.14   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
  4.15  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่าน  www.sci.rmutt.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

เลขประจำตัวสอบ

 

ชื่อ – สกุล

 

หมายเหตุ

ภาควิชาเคมี
01 นายณัฏฐ์กวิญ โพธิ์ทอง
02 นางสาวศศิธร  สายทอง
03 นางสาวเทียนทิพย์  ธุรารัตน์
04 นายไสว บุดดีวงษ์
06 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล
07 นายธัญลักษณ์  จุฑามาศ

 

Print Friendly, PDF & Email