«

»

เม.ย.
06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

20160405bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี ประกอบการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม (09-314-366) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมี ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ เป็นผู้ดูแลควบคุม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35933

Print Friendly, PDF & Email