«

»

ก.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) จำนวน 13 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย  ระหว่างสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41937
ภาพจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email