«

»

ต.ค.
06

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา จากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัยกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง ประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42125

Print Friendly, PDF & Email