«

»

ต.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน และผู้แทนสถานประกอบการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42326

Print Friendly, PDF & Email